Retningslinjer for røykfri arbeidstid i Nordre Land kommune

 

Nordre Land kommune innfører røykfri arbeidstid for ansatte i kommunen fra 01.03.2017.

 

MÅL:

Arbeidsmiljøet i kommunen skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade.  Med mange tjenester inn mot barn og unge har kommunens ansatte også et særlig ansvar for å være gode rollemodeller.

 

Med en røykfri arbeidstid ønsker vi å oppnå:

 • Helsegevinst til den enkelte.
 • Ansatte og tjenestemottakere skal slippe å bli utsatt for røyk eller røyklukt.
 • Ansatte skal være gode rollemodeller.

 

RETNINGSLINJER:

 • Ansatte i Nordre Land kommune har ikke anledning til å røyke i arbeidstiden.
 • Ansatte har ikke anledning til å røyke i og rundt kommunalt eide og leide lokaler, med tilhørende tomtearealer, inkludert parkeringsplasser i arbeidstiden.
 • Ansatte har ikke anledning til å røyke i kommunale biler og maskiner.
 • Ansatte anmodes om å verne andre ansatte, kolleger og tjenestemottakere mot helseskadelig røyk og plager forårsaket av røyk og røyklukt når de oppholder seg utenfor kommunale lokaler, biler og maskiner.
 • Ansatte skal ikke røyke i kommunalt arbeidstøy.
 • Det forventes at ledere som ser eller vet om arbeidstakere som røyker i arbeidstiden, tar det opp med den enkelte arbeidstaker.

 

DEFINISJONER:

 • Arbeidstid er den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.
 • Betalt spisepause er arbeidstid.
 • Arbeidsfri er tiden du ikke står til disposisjon for arbeidsgiver.  

 

 

 

Vedtak:

Kommunestyret 06.09.2016 og 22.11.2016: Tiltaksplan for folkehelse

Arbeidsmiljøutvalget 14.11.2016: Retningslinjer for røykfri arbeidstid