Starte egen bedrift

Vi gir veiledning for næringslivet og etablerere i kommunen, og kan tilby:

 • informasjon om valg av selskapsform 
 • oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har som næringsdrivende 
 • oversikt over økonomiske støtteordninger 
 • forretningsplanveiledning

Ta kontakt med

Bente Øverby, rådgiver - tlf:  959 04 556

Ingrid Bondlid, rådgiver - tlf.: 994 80 260

Næringsfond

Hvem kan søke:
 • Eksisterende bedrifter
 • Etablerere/gründere
 
Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom prioriteres.
 
Det må søkes om støtte før investeringen/utviklingsprosjektet gjennomføres.
 
Hva kan det søkes om søtte til:
Det kan gis støtte i form av tilskudd til investeringer og utviklingstiltak.
 
Hvor mye kan det søkes om i støtte:
Private næringstiltak kan søke om 50% støtte av kapitalbehovet for et prosjekt. Prosjekter av særlig betydning for kvinner, ungdom eller nyetableringer kan søke om 75% finansiering.
 
Støtten skal være begrenset til en maksimumsgrense på 200.000 ECU til ett og samme formål i en og samme bedrift i en treårsperiode. Bedrifter som mottar støtte plikter å opplyse om at støtte er mottatt fra næringsfondet ved søknad om eventuelle ytterligere støtte fra offentlige midler innen utløpet av treårsperioden.
 
Hvordan søke:
Du utformer søknaden selv, og den skal inneholde informasjon om:
 • En beskrivelse av forretningsideen
 • Kapitalbehovet
 • Finansieringsplan
 • Forenklet driftsbudsjett
Saksbehandling:
Søknadene blir behandlet forløpende, og det er formannskapet som er fondsstyrer.
 
Du finner vedtekter for kommunens næringsfond her.
 
Du finner oversikt over tildelinger 2016 her.
 
Du finner oversikt over tildelinger 2015 her.
 
Du finner oversikt over tildelinger for 2014 her.

 

DA- midler

Hvem kan søke:
Midlene skal gis til "ikke-kommersielle" tiltak som stimulerer til utvikling, omstilling og bedre konkurransekraft for bransjer/næringer eller næringslivet i hele kommunen.

Det må søkes om støtte før tiltaket/aktiviteten gjennomføres.

Hva kan det søkes om støtte til:

 • Arbeid med generelle næringsutviklingsprosjekter
 • Nettverk, f. eks. bedriftsnettverk eller nettverk mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv
 • Kartlegge/utarbeide oversikter over næringslivet og hva de leverer av tjenester og produkter
 • Arrangementer og aktiviteter som profilerer kommunen og markedsfører kommunens næringsliv
 • Akkvisisjonsarbeid - skaffe kompetanse til næringslivet (bedrifter og personer)
 • Infrastruktur som er viktig for næringslivet/bransjer

Det innvilges ikke støtte til løpende driftsutgifter.

Hvor mye kan det søkes om i støtte:
Det er ikke satt noen grense for hvor mye en enkelt søknad kan få i støtte, men det innvilges ikke 100 % støtte.

Hvordan søke:
Det er ikke noe søknadsskjema for ordningen. Søknaden må inneholde informasjon om:

 • En beskrivelse av forretningsideen/tiltaket
 • Kapitalbehovet
 • Finansieringsplan

Saksbehandling:
Søknadene blir behandlet fortløpende, og det er formannskapet som fatter vedtak.

 

Tips en venn Skriv ut